คณะทันตแพทยศาสตร์
เปิดสอนวิทยาเขตกาญจนบรี และวัชรพล
คณะทันตแพทยศาสตร์วัชรพล
สำหรับนิสิตชั้นปี 5 และชั้นปี 6

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยมหาวิทยาลัยได้ เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร อดีตคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประสบการณ์การสอนนิสิตทันตแพทย์ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีมานาน ทั้งในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน เข้ามาเป็นคณบดีคนแรกของคณะ.

Go to top