โครงการอบรมพื้นฐานการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Liquid Chromatography Mass Liquid
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2560
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 25ุ60 ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการแพทย์ มี รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม เป็นประธาน ผลการตรวจอยู่ในระดับ ดี
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการแพทย์ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
จุลสารเทคนิคการแพทย์เวสเทิร์น ปีการศึกษา 2559 (click ที่ภาพเพื่ออ่านฉบับล่าสุด)
ติดตามฉบับอื่นๆ ได้ที่หัวข้อผลงานคณะฯ

Associate professor in medical technology

Boonpayao Laohajinda

 

Education

Master of Science in Clinical pathology Mahidol University
Bachelor of science in Medical technology, Chiang Mai University
 

Professional experience

1970 – Lecturer, Faculty of medicine, Department of medical technology, Chiang Mai UniversityChiangmai University
1975 – Lecturer, Faculty of Medical technology, Chiang Mai University
1980 – Associate professor, Clinical chemistry department, Faculty of medical technology, Chiang Mai University 1988 – Deputy Dean for student affairs, Faculty of medical technology, Chiang Mai University
1995 – Head of clinical chemistry department, Faculty of Medical technology, Chiang Mai University
1999 – Head of Medical technology section, Faculty of medical technology, Chiang Mai University
2001 – Director of the university council, Chiang Mai University
2005 – Deputy Dean for human resources, Faculty of medical technology, Chiang Mai University
 
Contact number:  081-950-4524

Go to top