โครงการอบรมพื้นฐานการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Liquid Chromatography Mass Liquid
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2560
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 25ุ60 ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการแพทย์ มี รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม เป็นประธาน ผลการตรวจอยู่ในระดับ ดี
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการแพทย์ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
จุลสารเทคนิคการแพทย์เวสเทิร์น ปีการศึกษา 2559 (click ที่ภาพเพื่ออ่านฉบับล่าสุด)
ติดตามฉบับอื่นๆ ได้ที่หัวข้อผลงานคณะฯ

Associate professor in medical technology Boonpayao Laohajinda

Dean

Theerawat Wannatung

Deputy Dean

Miss.Thasanee Yooploy

Faculty secretary

Phalathip Chootuam

Professor /Subcommittee on student affair

Somrudee Nakinchart

Researcher

Miss.Somsri Weerasaena

Administrative officer / Academic affair

Miss.Wipaporn Narkchai

Laboratory technician

Miss.Soraya Deeklai

Laboratory technician

Worrawut Somsak

Head of Clinical chemistry department

Natcha Panajamnong

Lecturer / Clinical microbiology department

Piyachat Roopngam

Head of Clinical Immunology department

Nongluk Yoonim

Head of Clinical microbiology department

Pensri Wannaruemol

Lecturer / Clinical microbiology department

Jutikul Kaewmalakul

Lecturer / Clinical microbiology department

Weerasak Jorapakdee

Head of Transfusion Science department

Chartchai Klaisuwan

Lecturer / Transfusion Science department

Suriyan Sukhati

Head of Hematology,Clinical Microscopy and Clinical Parasitology Department

Theepattraporn Panit

Lecturer/Hematology,Clinical Microscopy and Clinical Parasitology Department

Go to top