โครงการอบรมพื้นฐานการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Liquid Chromatography Mass Liquid
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2560
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 25ุ60 ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการแพทย์ มี รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม เป็นประธาน ผลการตรวจอยู่ในระดับ ดี
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการแพทย์ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
จุลสารเทคนิคการแพทย์เวสเทิร์น ปีการศึกษา 2559 (click ที่ภาพเพื่ออ่านฉบับล่าสุด)
ติดตามฉบับอื่นๆ ได้ที่หัวข้อผลงานคณะฯ

Vision

To be an education hub that provides excellence in science and medical technology through laboratory analysis and services while upholding Thai’s values and custom.

philosophy

We are dedicated to produce the best graduates of Medical technology professionals who assure professional excellence and righteousness and to serve as the cognitive resource for the community and society.

Mission

1. To provide education in preparing the best quality Medical technology professionals who exemplify professional ethics and competence in conducting laboratory research and analysis at par with international standard.

2. To promote scientific researches and studies to enhance professional and academic competence so as to enable medical technologists to deliver quality, reliable and innovative studies in their service to the society

3. To provide scientific researches and medical technology service as needed by the community and the society.

4. To promote the awareness about Art and cultural diversity and preservation of Thai identity amongst the students and the university’s staffs

Objective

To produce graduates of medical technology who possess professional skills in the field of science and medical technology so as to be competent in conducting quality laboratory researches at par with professional and international standard while adhering to righteousness and professional ethics. The graduates are encouraged to be self-motivated in continuously developing their skills in the service of the community and society.

Go to top