โครงการอบรมพื้นฐานการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Liquid Chromatography Mass Liquid
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2560
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 25ุ60 ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการแพทย์ มี รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม เป็นประธาน ผลการตรวจอยู่ในระดับ ดี
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการแพทย์ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
จุลสารเทคนิคการแพทย์เวสเทิร์น ปีการศึกษา 2559 (click ที่ภาพเพื่ออ่านฉบับล่าสุด)
ติดตามฉบับอื่นๆ ได้ที่หัวข้อผลงานคณะฯ

Course title
Bachelor of Science Program in Medical Technology
 
Degree title
Bachelor of Science Program in Medical Technology (B.Sc.MT)
Principle and Rationale

          In 2002, Thailand introduced the national health insurance act (B.E. 2545) (2002) which aims to establish a quality and standard public health service network that is assessable to every citizen on equal terms. The National health insurance act provides public health service through public health centers and government hospitals that is free of charge to low income citizens.

         Medical Technology requires proficiency in science and medical technology in conducting complex scientific tests in laboratories in order to provide the necessary evidence to support medical diagnosis, treatment and addressing health issues in an efficient manner.

        The Ministry of health has projected the ratio of medical technologist to total population as 1/10,000. However, many hospitals, especially government and public hospitals are facing an ongoing shortage of medical technologists which lead to a ratio of medical technologist to total population of 1/70,368. Today, the majority of Thai populations do not receive adequate service in many areas across the country.

 

Subjects category  Units
 1.Social science and General Science category 30 
    1.1 Social science and General Science subjects
    1.2 Language subjects 15 
    1.3 Mathematics and general science subjects
    1.4 Mathematics and Technological subjects
    1.5 Information Technology subjects  
 2.Specialization category 111 
    2.1 Fundamental Science subjects 22 
    2.2 Fundamental career knowledge 23
    2.3 Clinical subjects 66
3.Selective subjects 6
Total 147                        
 

1.An applicant must be a highschool graduates or currently in senior highschool level (M.6) of Science and Mathematics program, accreditted by the ministry of education and must obtain a minimum GPA of 2.50

2.applicant shall not be convicted of any capital offense as prescribed by the law. However, petty offenses or necligence may be subject to further assessment. 

3.The applicant must be in good health not having any diseases, symptoms or disabilities that may hinder learning and undertaking tasks. The hindrances are described as follows below:

3.1 The applicant shall not suffer from any mental disorders that may be harmful to self or others such as psychotic disorders, mood disorders, severe neurotic disorders and personality disorders. Specially Antisocial Personality Disorders or Borderline Personality Disorders that may be detrimental to education and career.

3.2 The applicant shall not suffer from Infectious diseases that may be harmful to self or others or may cause permanent disabilities that may obstruct learning, working and career as defined below:

3.3 Infectious diseases or conditions that may obstruct learning, working and career.

3.4 Physical handicap that may obstruct learning, working and career.

3.5 Visual impairment that falls in any of the below definition

3.5.1 Severe color blindness

3.5.2 Amblyopia, visual acuity is less efficient than 6/12 or 20/40

3.6 Hearing impairment defines as having an average hearing ability at 500-2000 Hz frequency or more than 40 decibel on both ears.

3.7 Other diseases or diabilities determined by the physician as being obstructive to normal learning, working and career.

Estimated total cost of attendance for a complete program (4 years) is at 480,000 THB
1. Application fee – 500 THB
2. Registration for new students– 3500 THB
3. Basic Supplementary registration fee – 19,000 THB
 
The university provides a tuition package for the complete program that calculates the total cost of attendance for Bachelor of Science in Medical technolgy degree at 480,000 THB ( 120,000 per each academic year) The students are required to pay 60,000 THB for every semester within 5 academic years as mandated by the university.
 
The applicants who pass the admission selection programs are required to pay item 1 to 3 as mentioned above for the total amount of 23,000 THB upon admission interview. For applicants who are eligible for loans provided by the Student Loan Fund and wish to obtain the finacial aid from the fund, provided that their annual income is not more than 26,400 THB, they may avail a miximum loan of 90,000 THB per year and shall pay the balance of 15,000 THB per year on their own account.

1.Medical technolgist in government or private hospitals and private laboratories.

2.Scientist for private companies, Research institutes or Universities.

3.researcher for private companies, Research institutes or Universities.

4.Sale Representative for laboratories chemicals or medical equipment for private companies.

5.Product Specialist for laboratory chemicals or medical equipment for private companies.

Go to top