โครงการอบรมพื้นฐานการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Liquid Chromatography Mass Liquid
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2560
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 25ุ60 ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการแพทย์ มี รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม เป็นประธาน ผลการตรวจอยู่ในระดับ ดี
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการแพทย์ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
จุลสารเทคนิคการแพทย์เวสเทิร์น ปีการศึกษา 2559 (click ที่ภาพเพื่ออ่านฉบับล่าสุด)
ติดตามฉบับอื่นๆ ได้ที่หัวข้อผลงานคณะฯ


 

Animal testing laboratory

Cell Culture Laboratory

Medical technology laboratory

Equipped with Clinical chemistry analyzer and Deionized Water System that are required for laboratory’s projects

Blood bank facility

Blood bank facility is utilized for the studies of transfusion science such as blood group testing and cross matching.

Microbiology laboratory

Equipped with PCR (polymerase chain reaction) for DNA testing

Provides learning facility for Microbiology studies such as bacteria and fungal culture, body fluid analysis and infectious disease analysis

Clinical chemistry laboratory

Equipped with spectrophotometer and evaporator

Provides learning facility for Clinical chemistry studies suh as Diabetes and Cholesterol tests, liver and kidney function tests, heart disease tests, hormone balance test and poisoining tests.

Hematology laboratory / Clinical microscopy

Equipped with CBC Hematology analyzer and haemostasis analyzer

Provide learning facility for the studies of Clinical Hematology, clinical microscopy and parasitology such as blood collection, CBC blood test, urinalysis, blood coagulation and fibrinolysis and comprehensive parasitology test.

Go to top