ข่าวคณะบัณฑิตวิทยาลัย

การพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน นำโดย ดร.นภาภรณ์ ธัญญา ร่วมกับคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21" แก่ผู้ที่ศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์จำนวน 75 คน ในวันที่ 30-31 มกราคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานครฯ

Go to top