รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์

คณบดี

นางจินตาภา บัวอุไร

เลขานุการหลักสูตรระดับปริญญาเอก

นางสาวนิตยา ผ่องใส

ผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตรระดับปริญญาเอก

นายภูวนัย เพ็ชรไปร่

เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, นิติศาสตรมหาบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

นางสาวสุจินทารัตน์ อมรรัตนากูล

เลขานุการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นางสาวสมหญิง ปู่ทอง

เลขานุการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

นางสาวสิรทิตา พงษ์โสภา

ส่วนงานบันทึกผลการเรียน

นางสาวอุไรวรรณ เตียนศรี

ส่วนงานการสำเร็จการศึกษา

Go to top