ดร.รัฐชฎา ฤาแรง

คณบดี

น.ส.รัศมี ใคร่ครวญ

เลขานุการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

ผศ.ปาณัสม์กัญ เจิมพิพัฒน์

อ.เทวราช สนโศรก

อ.ณัฏฐ์พิชา วโรดมอธิพัฒน์

อ.ณัฐนันท์ ทองทรัพย์

Go to top