อาจารย์ดิษสุวรรณ สามพี่น้อง

รักษาการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์

การศึกษา

  • รปม. บริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ศศ.บ.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประสบการณ์ทำงาน

 

ติดต่อ

Go to top