บทบาทพยาบาลกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในภาวะไตวายเฉียบพลัน
โดย - อ.ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์,อ.ชัชวาล วงค์สารี
แหล่งเผยแพร่ - วารสาร EAU Heritage ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559
สถานะ - Download เอกสาร
กลุ่มสาขาวิชา - การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

บทบาทพยาบาลกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โดย - อ.ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์,อ.ชัชวาล วงค์สารี
แหล่งเผยแพร่ - วารสารพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559
สถานะ - Download เอกสาร
กลุ่มสาขาวิชา - การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

ภาวะหลงผิดในโรคจิตเภท
โดย - อ.สุริยา ราชบุตร
แหล่งเผยแพร่ - วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (TCI2)
สถานะ - อยู่ระหว่างดำเนินการ
กลุ่มสาขาวิชา - สร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

Go to top