ปี 2559

การศึกษาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันโรคซึมเศร้าเชิงสังคมและวัฒนธรรมในผู้สูงอายุ ตำบลดอนมน อำเภอสะตึกจังหวัดบุรีรัมย์

โดยอาจารย์ณัฐิกา ราชบุตร อาจารย์จุลจีรา จันทะมุงคุณ และ น.ส จารุภา แซ่ฮอ

แหล่งเผยแพร่ : วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ 20 ฉบับที่ 40 (หน้า 115-125)

Download เอกสาร

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย 
อ.ดร.อัญชลี เหมชะญาติ
แหล่งเผยแพร่ 
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม  ปีที่ 12  ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) หน้า 226-233
Download เอกสาร

 

Buddhist Wisdom Health Care:  Identities in the Cultural Geography of the  ASEAN Community

โดยอาจารย์นิภาภัทร อยู่พุ่ม 

แหล่งเผยแพร่JIBS Vol.7; December 2016  Journal of International Buddhist Studies :133-139

Download เอกสาร

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคจิตเภทในผู้ป่วยโรคจิตเภทในชุมชนตำบลบ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โดย
อาจารย์สุริยา   ราชบุตร และอาจารย์ณัฐิกา  ราชบุตร
แหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการ  ระดับชาติครั้งที่
ณ อาคารคณะฑันตพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จ. ปทุมธานี

Download เอกสาร

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ในเขตชุมชนบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยอาจารย์ณรงค์กร ชัยวงศ์  และอาจารย์ยอดขวัญ  ชื่นบาน

แหล่งเผยแพร่ : การประชุมวิชาการ  ระดับชาติครั้งที่ ณ อาคารคณะฑันตพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จ. ปทุมธานี

Download เอกสาร

 

ความสัมพันธ์ของคุณภาพการสอน พฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 โดย: อาจารย์เกรียงไกร ผูกจิตร

แหล่งเผยแพร่ : การประชุมวิชาการ  ระดับชาติครั้งที่ ณ อาคารคณะฑันตพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จ. ปทุมธานี

Download เอกสาร

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนวัยทำงาน จังหวัดบุรีรัมย์

โดย: อ.ดร. ศรีงามลักษณ์ ศรีปวริศร และ อาจารย์นาฎอนงค์  ฉลวยศรี

แหล่งเผยแพร่ : การประชุมวิชาการ  ระดับชาติครั้งที่ ณ อาคารคณะฑันตพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จ. ปทุมธานี

Download เอกสาร

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เขตเมือง จังหวัดยโสธร

โดย: อ.ดร.รุจิระชัย  เมืองแก้ว

Download เอกสาร

 

พฤติกรรมการดื่มสุราและการรับรู้ผลกระทบจากการดื่มสุราของประชาชนในตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

โดย: อาจารย์จุลจีรา  จันทะมุงคุณ  และอาจารย์ณัฐิกา  ราชบุตร

Download เอกสาร

 

การส่งเสริมสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดเพชรบุรี

โดย: อาจารย์ ดร.ศรีงามลักษณ์ ศรีปวริศร

Download เอกสาร

จิตวิญญาณความเป็นพุทธของหมอมะม็วดในวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์

โดย: ดร.ทักษิณาร์  ไกรราช

Download เอกสาร

 

ปี 2558

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและคอ ที่ได้รับรังสีรักษา จ.อุบลราชธานี
โดย - อ.ปัณณทัด บนขุนทด
แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัย ระดับชาติครั้งที่ 6 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี จัดโดย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มสาขาวิชา - การพยาบาลอนามัยชุมชน
วันที่ตีพิมพ์ - 23 ก.ค.59
งบประมาณภายใน - 25,000 บาท
ผลของกระบวนการกลุ่มต่อความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โดย - อ.เกรียงไกร ผูกจิตร/อ.กัลยา มั่นล้วน
แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัย ระดับชาติครั้งที่ 6 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี จัดโดย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มสาขาวิชา - การพยาบาลอนามัยชุมชน
วันที่ตีพิมพ์ - 23 ก.ค.59
งบประมาณภายใน - 25,000 บาท
การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในรพ.สต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โดย - อ.กัลยา มั่นล้วน
แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัย ระดับชาติครั้งที่ 6 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี จัดโดย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มสาขาวิชา - การพยาบาลอนามัยชุมชน
วันที่ตีพิมพ์ - 23 ก.ค.59
งบประมาณภายใน - 25,000 บาท

ปี 2557

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทีเ่ป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ใน รพ.สต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โดย - อ.จุลจีรา จันทะมุงคุณ/อ.สวิชญา กองเกิด/อ.เสาวรจ ปลั่งกลาง
แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 5 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี จัดโดย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี 
กลุ่มสาขาวิชา - การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
งบประมาณภายใน - 25,000 บาท
การพัฒนาแนวทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยการใช้กิจกรรมกลุ่ม ของนิสิตพยาบาล ม.เวสเทิร์น จ.บุรีรัมย์
โดย - อ.ปัณณทัด บนขุนทด
แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ จัดโดย หมาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
กลุ่มสาขาวิชา - การพยาบาลอนามัยชุมชน
งบประมาณภายใน - 25,000 บาท
ผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
โดย - อ.ริรว์ พิมมานุรักษ์/อ.ปัณณทัด บนขุนทด
แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ จัดโดย หมาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
กลุ่มสาขาวิชา - การพยาบาลอนามัยชุมชน
งบประมาณภายใน - 25,000 บาท
Go to top