ปี 2558

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและคอ ที่ได้รับรังสีรักษา จ.อุบลราชธานี
โดย - อ.ปัณณทัด บนขุนทด
แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัย ระดับชาติครั้งที่ 6 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี จัดโดย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มสาขาวิชา - การพยาบาลอนามัยชุมชน
วันที่ตีพิมพ์ - 23 ก.ค.59
งบประมาณภายใน - 25,000 บาท

ผลของกระบวนการกลุ่มต่อความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โดย - อ.เกรียงไกร ผูกจิตร/อ.กัลยา มั่นล้วน
แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัย ระดับชาติครั้งที่ 6 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี จัดโดย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มสาขาวิชา - การพยาบาลอนามัยชุมชน
วันที่ตีพิมพ์ - 23 ก.ค.59
งบประมาณภายใน - 25,000 บาท

การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในรพ.สต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โดย - อ.กัลยา มั่นล้วน
แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัย ระดับชาติครั้งที่ 6 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี จัดโดย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มสาขาวิชา - การพยาบาลอนามัยชุมชน
วันที่ตีพิมพ์ - 23 ก.ค.59
งบประมาณภายใน - 25,000 บาท

ปี 2557

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทีเ่ป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ใน รพ.สต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โดย - อ.จุลจีรา จันทะมุงคุณ/อ.สวิชญา กองเกิด/อ.เสาวรจ ปลั่งกลาง
แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 5 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี จัดโดย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี 
กลุ่มสาขาวิชา - การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
งบประมาณภายใน - 25,000 บาท

การพัฒนาแนวทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยการใช้กิจกรรมกลุ่ม ของนิสิตพยาบาล ม.เวสเทิร์น จ.บุรีรัมย์
โดย - อ.ปัณณทัด บนขุนทด
แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ จัดโดย หมาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
กลุ่มสาขาวิชา - การพยาบาลอนามัยชุมชน
งบประมาณภายใน - 25,000 บาท

ผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
โดย - อ.ริรว์ พิมมานุรักษ์/อ.ปัณณทัด บนขุนทด
แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ จัดโดย หมาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
กลุ่มสาขาวิชา - การพยาบาลอนามัยชุมชน
งบประมาณภายใน - 25,000 บาท

Go to top