การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

               การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

           การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินตนเองระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560

Go to top