คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยมหาวิทยาลัยได้ เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร อดีตคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประสบการณ์การสอนนิสิตทันตแพทย์ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีมานาน ทั้งในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน เข้ามาเป็นคณบดีคนแรกของคณะ.

หน่วยงานสนับสนุน

Go to top