บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ หรือระบบราชการนั่นเอง รวมทั้งองค์กรของรัฐ เช่น รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนต่างๆ โดยส่วนใหญ่มักเน้นเรือ่งกรอบแนวความคิดด้านการบริหารองค์การและการจัดการ (Organization & Management) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) การบริหารงานคลังและงบประมาณ (Fiscal Admisnistration & Budgeting) การบัญชีรัฐบาล (Goverment Accounting) การวางแผนบริหาร (Administrative Planing) กฎหมายมหาชน (Public Law) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภาครัฐ (Public Infomation System) นโยบายสาธารณะ (Public Policy) การบริหารงานตำรวจ (Police Administration) และจิตวิทยาองค์การ (Organizaton Psychology)

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

หน่วยงานสนับสนุน

Go to top