ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program
 
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)     : บธ.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : B.B.A.

 หลักการและเหตุผล
          คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีที่หลากหลาย สามารถนำความคิดสร้างสรรค์สร้างวิสัยทัศน์ และผสมผสานความรู้สากล กับภูมปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration
  
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)     : รป.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : B.P.A.

 หลักการและเหตุผล
          คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีที่หลากหลาย สามารถนำความคิดสร้างสรรค์สร้างวิสัยทัศน์ และผสมผสานความรู้สากล กับภูมปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย
หมวดวิชา   หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30
    1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
9
    1.2) กลุ่มวิชาภาษา      15
    1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน              84
   2.1) กลุ่มวิชาแกน 33
   2.2) กลุ่มวิชาเอก 36
   2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือกในสาขา  15
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6
รวม 120
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด หรือ
2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า สำหรับการศึกษาต่อจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับอนุปริญญา(โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต สำหรับหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2533 ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ.)
3.ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจำคุก หรืออยู่ในระหว่างคดีอาญา
4.มีสภาพร่างกายและจิตใจปกติ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
5.มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันติดต่อได้ตลอดเวลา
1. อาจารย์ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหารื ปลัดอำเภอ
2. ผู้ตรวจสอบบัญชี พนักงานบัญชี
3. พนักงานบริษัท ประกอบธุรกิจส่วนตัว
4. สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

Go to top