ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Dental Surgery Program
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)     : ท.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Dental Surgery
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : D.D.S
หลักการและเหตุผล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความเชื่อว่า การศึกษาทันตแพทยศาสตร์ เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีความู้ความสามาถและทักษะทางการแพทย์ด้านช่่องปาก ทั้งทางด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ทั้งนี้เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาร่วมกับการใช้ศาสตร์ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการประยุกต์ใช้ในการปฏิบ้ติงานทางการแพทย์ด้านช่องปาก สามารถทำงานร่วมกับทีมสุขภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ไฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทุกด้าน ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาชีวิต เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง.
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552
                                                                        
หมวดวิชา   หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30
    1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
9
    1.2) กลุ่มวิชาภาษา      15
    1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   6
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน              193
   2.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  17
   2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ 49
   2.3) กลุ่มวิชาชีพ   127
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6
รวม 229
   

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จบสายวิทย์-คณิต มีผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป
2.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษที่เกิดจากความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3.ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบวิชาชีพ ที่เข้าข่ายข้อกำหนดดังต่อไปนี้
          3.1 มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือ ผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบวิชาชีพ
          3.2 เป็นโรคติดต่อในระยะอันตราย ที่อาจส่งผลต่อตนเอง ผู้ป่วย หรือ ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบวิชาชีพ
          3.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบวิชาชีพ
          3.4 มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบวิชาชีพ
          3.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง
                    3.5.1 ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้ง 2 ข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
                    3.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างเดียว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
          3.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ หรือ สูงกว่า 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ข้าง
          3.7 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบอาชีพ
ประมาณการค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร (6 ปี) 5,400,000 บาท
1. ค่าสมัคร 500 บาท
2. ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 3,500 บาท
3. ค่าลงทะเบียนเสริมพื้นฐาน 35,000 บาท
4. ค่าประกันการเข้าศึกษา 100,000 บาท
     มหาวิทยาลัยได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่ายกล่าวคือค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นจำนวนเงิน 5,400,000 บาท (ปีละ 900,000 บาท) โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นิสิตแบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 450,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
     นิสิตต้องชำระรายการ 1+2+3+4 รวมเป็นเงิน 139,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมจากกองทุน กยศ. นั้น กองทุนกำหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนได้ไม่เกินปีละ 200,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400บาท ดังนั้น นิสิตจะต้องชำระส่วนที่เหลือ เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท ต่อปี
1. อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์งานวิจัย
2. ประกอบอาชีพในธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือทันตแพทย์
3. อยู่ในหน่วยงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและโรคในช่องปาก
4. ประกอบอาชีพในโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัวเช่น คลีนิกทันตกรรม

Go to top