ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)     : ส.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Health
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.P.H.

 หลักการและเหตุผล
          จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทำให้ประชากรที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีสุขภาวะที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ เป็นปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น พิษจากสารตะกั่วและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการทำงาน มีผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุต่อร่างกาย
          ดังนั้น สถานประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญ ต้องมีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดำเนินงาน โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรดังกล่าว ยังขาดแคลนและเป็นความต้องการของภาคราชการและภาคเอกชน  โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ จำเป็นต้องมีบุคลากรด้านอาชีวอนามัยเพื่อดูแลจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้ทั่วถึง ซึ่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรเพื่อแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2554

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30   หน่วยกิต
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   1.2 กลุ่มวิชาภาษ 15 หน่วยกิต
   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน  103   หน่วยกิต
   2.1 กลุ่มวิชาแกน 58 หน่วยกิต
      2.1.1 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 24 หน่วยกิต
      2.2.1 รายวิชาพื้นฐานสาธารณสุข 20 หน่วยกิต
      2.2.3 รายวิชาชีพ 14 หน่วยกิต
   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6   หน่วยกิต
รวม 139  หน่วยกิต

  

ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (4 ปี) 360,000 บาท
1. ค่าสมัคร 500 บาท
2. ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 3,500 บาท
3. ค่าลงทะเบียนเสริมพื้นฐาน 5,000 บาท
มหาวิทยาลัยได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา เป็นแบบเหมาจ่าย (ค่าลงทะเบียน) ปีการศึกษาละ 90,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยเป็นคนกำหนดให้นิสิตแบ่งชำระเป็นรายภาค ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
นิสิตต้องชำระรายการ 1+2+3 รวมเป็นเงิน 9,000 บาท ในวันที่สอบสัมภาษณ์ หากผ่านการคัดเลือก และผ่านคุณสมบัติกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และมีความประสงค์จะขอกู้เงิน ให้นิสิตติดต่อและดำเนินการต่องานกองทุนของมหาวิทยาลัย
สำหรับสาขาสาธารณสุขศาสตร์ กองทุนกู้ยืมได้กำหนดให้กู้ได้ไม่เกินปีละ 90,000 บาท ค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400 บาท หมายความว่า นิสิตจะไม่มีค่าส่วนต่าง เนื่องจากทางกองทุนฯ ให้กู้ได้เต็มจำนวน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จบสายวิทย์-คณิต มีผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป
2.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษที่เกิดจากความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3.ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพสมบูรณื แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่เข้าข่ายข้อกำหนดดังต่อไปนี้
          3.1 มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือ ผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบวิชาชีพ
          3.2 เป็นโรคติดต่อในระยะอันตราย ที่อาจส่งผลต่อตนเอง ผู้ป่วย หรือ ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบวิชาชีพ
          3.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบวิชาชีพ
          3.4 มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบวิชาชีพ
          3.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง
                    3.5.1 ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้ง 2 ข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
                    3.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างเดียว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
          3.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ หรือ สูงกว่า 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ข้าง
          3.7 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบอาชีพคณะสาธารณสุขศาสตร์
 
1.นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2.นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
3.นักวิชาการสาธารณสุขในองค์กรบริหารท้องถิ่นตำบล (อบต.) เทศบาล ตำบลต่างๆ
4.เจ้าหน้าที่/พนักงานสาธารณสุขในองค์กรเอกชนหรือโรงงาน
5.อาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ในสถาบันการศึกษา
 

Go to top