ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Science Program in Medical Technology
 
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย        วิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.เทคนิคการแพทย์)
ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Science Program in Medical Technology (ฺB.Sc.MT)

หลักการและเหตุผล

          ประเทศไทยได้ดำเนินการปฎิรูประบบบริการสุขภาพ และประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่ พ.ศ.2545 มีเป้าหมายให้บุคคลมีความเสมอภาคในการได้รับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาจากสถานบริการสุขภาพของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

          เทคนิคการแพทย์เป็นวิชาที่ต้องใช้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ เพื่อที่จะช่วยผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษา และแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และทันท่วงที

          กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีจำนวนนักเทคนิคการแพทย์ 1 คน/ประชากร 10,000 คน แต่จากสถานการณ์ปัจจุบัน โรงพยาบาลหลายแห่ง โดยเฉพาะของรัฐ ยังมีปัญหาการขาดแคลนบุคลากร โดยปัจจุบันมีอัตราส่วนนักเทคนิคการแพทย์ 1 คน/ประชากร 70,368 คน อันเป็นเหตุให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับบริการไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2554

หมวดวิชา  หน่วยกิต
 1.หมวดวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 30 
    1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
    1.2 กลุ่มวิชาภาษา 15 
    1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน 111 
    2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 22 
    2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ 23
    2.3 กลุ่มวิชาชีพ 66
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวม 147                        
 
ประมาณการค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร (4 ปี) รวมเป็นเงิน 480,000 บาท
1. ค่าสมัคร 500 บาท
2. ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 3,500 บาท
3.ค่าลงทะเบียนเสริมพื้นฐาน 19,000 บาท
 
     มหาวิทยาลัยได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นิสิตแบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 60,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
     นิสิตต้องชำระรายการ 1+2+3 รวมเป็นเงิน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ กรอ.) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้นิสิตติดต่อและดำเนินการต่องานกองทุนของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในสาขาเทคนิคการแพทย์ กอนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กำหนดให้กู้ได้ไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ต่อปี)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จบสายวิทย์-คณิต มีผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป
2.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษที่เกิดจากความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3.ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่เข้าข่ายข้อกำหนดดังต่อไปนี้
          3.1 มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือ ผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบวิชาชีพ
          3.2 เป็นโรคติดต่อในระยะอันตราย ที่อาจส่งผลต่อตนเอง ผู้ป่วย หรือ ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบวิชาชีพ
          3.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบวิชาชีพ
          3.4 มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบวิชาชีพ
          3.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง
                    3.5.1 ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้ง 2 ข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
                    3.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างเดียว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
          3.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ หรือ สูงกว่า 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ข้าง
          3.7 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบอาชีพ
 
1.Medical Technologist: นักเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชน และ บริษัทห้องปฏิบัติการเอกชน และห้องปฏิบัติการส่วนตัวที่เปิดขึ้นเอง
2.Scientist: นักวิทยาศาสตร์ ในบริษัทเอกชน สถาบันวิจัย หรือมหาวิทยาลัย
3.Researcher: นักวิจัย ในบริษัทเอกชน สถาบันวิจัย หรือมหาวิทยาลัย
4.Sale Representative: ผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ น้ำยา เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ในบริษัทเอกชน
5.Product Specialist: ผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ น้ำยา เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ในบริษัทเอกชน

Go to top