ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)     : พย.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bechelor of Nursing Science
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.N.S.

 หลักการและเหตุผล
          มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาของประชากรในวัยเรียน ที่มีความสนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาการพยาบาล เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลาการทางการพยาบาลของประเทศ กอปรกับการที่ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลเพื่อรองรับสถานการ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะเชิงวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ชุมชน ประเทศชาติ และประชาคมอาเซ๊ยนได้
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2555 

หมวดวิชา หน่วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 9
   1.2 กลุ่มวิชาภาษา 15
   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
2.หมวดวิชาเฉพาะ 108
   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
   2.2 กลุ่มวิชาชีพ 78
         2.2.1 ภาคทฤษฎี 51
         2.2.2 ภาคปฏิบัติการพยาบาล 27
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวม 144

 

ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (4 ปี) 680,000 บาท
1. ค่าสมัคร 500 บาท
2. ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 3,500 บาท
3. ค่าลงทะเบียนเสริมพื้นฐาน 35,000 บาท
 
มหาวิทยาลัยได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจำนวนเงิน 680,000 บาท (ปีละ 170,000 บาท) โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นิสิตแบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 85,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
นิสิตต้องชำระรายการ 1+2+3 รวมเป็นเงิน 39,000 บาท ในวันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมจากกองทุน กยศ. นั้น กองทุนกำหนดให้เงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400บาท ดังนั้น นิสิตจะต้องชำระส่วนที่เหลือ เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท ต่อปี
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จบสายวิทย์-คณิต มีผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป
2.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษที่เกิดจากความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3.ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพสมบูรณื แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่เข้าข่ายข้อกำหนดดังต่อไปนี้
          3.1 มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือ ผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบวิชาชีพ
          3.2 เป็นโรคติดต่อในระยะอันตราย ที่อาจส่งผลต่อตนเอง ผู้ป่วย หรือ ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบวิชาชีพ
          3.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบวิชาชีพ
          3.4 มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบวิชาชีพ
          3.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง
                    3.5.1 ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้ง 2 ข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
                    3.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างเดียว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
          3.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ หรือ สูงกว่า 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ข้าง
          3.7 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การทำงาน และการประกอบอาชีพ
 
1.ประกอบอาชีพในบริษัทเอกชน เช่น บริษัทประกันภัย ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือแพทย์
2.พยาบาลส่วนตัวประจำบ้าน
3.พยาบาลประจำโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน
4.อาจารย์พยาบาล

Go to top