ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)     : สพ.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Veterinary Medicine Program
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : D.V.M.
 

หลักการและเหตุผล
          สถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรม ที่มีการเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิด ทั้งเพื่อการบริโภค ในประเทศและเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารของโลก แต่จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกที่มีการกีดกั้นทางการค้า ด้วยการใช้มาตรการทางสุขภาพอนามัยเป็นประเด็นสำคัญ การส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ต้องได้มาตรฐานสากล มีการตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนก่อนการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความผันผวนจากเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดเงินของโลก ทำให้ประเทศไทยต้องผลักดันให้ผู้ผลิตภายในประเทศไทยปรับตัวให้สามารถแข่งขันบนฐานความรู้และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่กับต่างประเทศ
          ประเทศไทยต้องสร้างความได้เปรียบด้านฐานการผลิตในภาคการเกษตร พัฒนามูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและอาหาร นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้เน้นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการสัตวแพทย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการดำเนินการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพสัตว์และสวัสดิการสัตว์ ตลอดจนสร้างความได้เปรียบด้านฐานการผลิตในด้านการปศุสัตว์ไทย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาธุรกิจด้านการปศุสัตว์อันจะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจการเกษตรประเทศไทยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สถานการณ์และการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีวัฒนรรมแบบเครือญาติ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จะเห็นได้จากการมีกิจกรรมร่วมกันในชุมชน อาทิเช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว แบ่งปันข้าวปลาอาหาร เป็นต้น แต่ด้วยความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้คนเรารับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเปิดรับวัฒนธรรมจากต่างชาติได้รวดเร็วและง่ายมากขึ้น ส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ชีวิตมีความรีบเร่ง แข่งขัน และต้องพึ่งพาตนเองเพื่อความอยู่รอด ในขณะที่การพัฒนาทางสังคมของประเทศไทยยังไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีอิทธิพลต่อประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการแพร่กระจายของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เกิดโรคอุบัติใหม่ในสัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ และสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน และความเชื่อมั่นในสินค้าประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ของต่างประเทศ ทำให้กระทบต่อการส่งออกสินค้าและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
 
หมวดวิชา หน่วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
     1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9
     1.2 กลุ่มวิชาภาษา 15
     1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6
2.หมวดวิชาเฉพาะ 211
     2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 17
     2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 14
     2.3 กลุ่มวิชาชีพ 180
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวม 247
 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร 1,080,000 บาทต่อคน

1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะหรือเทียบเท่า

2) เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตปกติ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจำคุก หรืออยู่ในระหว่างคดีอาญา การคัดเลือกนิสิต การคัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยพิจารณาจากเกณฑ์ผลการสอบคะแนนวัดความรู้หรือผลการสอบอื่นๆ การสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ทดสอบบุคลิกภาพและสุขภาพจิต หรือพิจารณาจากเกณฑ์คัดเลือกอื่นๆที่มหาวิทยาลัยอาจกำหนดในแต่ละปีการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพ ดังนี้

1) ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและ/หรือประชาชน ครอบครัว และชุมชน ทั้งในหน่วยงานด้านการสัตวแพทย์และการสาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชน ในระดับท้องถิ่น ชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล

2) เป็นนักวิชาการ ในสถาบันวิจัยหรือหน่วยงานที่ทำการศึกษาวิจัยทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ในระดับประเทศและระดับสากล

3) เป็นอาจารย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลังสำเร็จศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

Go to top