วิธีการสมัคร

ปริญญาเอก
1. ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร
2.กรอกใบสมัครและนำใบชำระเงินไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุไว้
 
3.จัดส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัย เอกสารประกอบการสมัคร
  • ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน
  • หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครและขึ้นทะเบียนนิสิต
  • รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน ๓ ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๓ ชุด
  • สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๓ ชุด
  • หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน จำนวน ๒ ฉบับ (ถ้ามี)
  • ใบคำร้องขอเทียบโอน (ถ้ามี)
หมายเหตุ กรณีเทียบโอน มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเอกสารการสมัครหลังจากรับสมัครแล้ว
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาเอก
คุณจินตาภา บัวอุไร โทรศัพท์ 080-089-8617
คุณนิตยา ผ่องใส โทรศัพท์ 090-665-7011-13 ,02-563-5252 ต่อ ุ6110,6111
ส่งเอกสารการสมัครมาที่
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
(สมัครเรียนปริญญาเอก)


ปริญญาโท
ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลดใบสมัคร  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเลือกแผนการเรียน (บว.01)

และกรอกเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนทังหมด

ขั้นตอนที่ 2
  • ผู้สมัครเรียน กรอกใบสมัครเรียน ,แบบฟอร์มเลือกแผนการเรียน(บว.01)
  • เมื่อผู้สมัครกรอกใบสมัครครบแล้ว ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงิน (ค่าสมัครเรียนระดับปริญญาโท 4,000 บาท) ไปชำระเงิน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 3

มื่อผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคาร ( Pay-in slip )
โดยถ่ายรูปสำเนาใบจ่ายเงินธนาคาร และแนบไฟล์ส่งทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรติดต่อกลับ (การส่งหลักฐานการจ่ายเงิน เพื่อให้ท่านขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของทางมหาวิทยาลัย)
 
ขั้นตอนที่ 4
ผู้สมัครจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน ดังนี้
1 ใบสมัครเรียน,ใบแบบฟอร์มยืนยันเลือกแผนการเรียน (บว.01)
2 สำเนาบัตรประชาชน  3  ฉบับ
3 สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
4 สำเนาวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา(ใบปริญญา และ transcript)ถ่ายสำเนาด้านหน้า – ด้านหลัง (ถ้ามี) 3  ฉบับ
5 รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปกสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)
6 กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทน 3 ฉบับ
สำเนาเอกสารทุกฉบับที่ใช้สมัคร ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 
ขั้นตอนที่ 5
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน
จ่าหน้าซองถึง 
อาจารย์ บุญมาก  กันหาสาย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล (สมัครเรียน ปริญญาโท)      
เลขที่4 หมู่11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบล ลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 
ขั้นตอนที่ 6
เมื่อเอกสารถึงทางมหาลัยแล้ว จะติดต่อนิสิตเพื่อแจ้งรายละเอียดการเรียน
(ผู้สมัครสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้)
 - ติดต่อ อาจารย์บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 0905528393
 - ติดต่อ น.ส.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท) โทร.088-7509482

Go to top