บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ ๔ หมู่ ๑๑ ถนนหทัยราษฎร์
ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
 
 

ระดับปริญญาโท
โทร.090-665-7011-13 หรือ โทร. 088-585-2028
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6125
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6125 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6125
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6123
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ต่อ 6122
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6121 
 
 
 
 
 

ระดับปริญญาเอก
คุณจินตาภา บัวอุไร
โทร.080-089-8617,090-665-7011-13

Go to top