ชื่อเรื่อง The effect of information disclosure on information asymmetry โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์ บรรณานุกรม : Chiraphol N. Chiyachantana, Neeranuch Nuengwang, Nareerat Taechapiroontong, Pakpoom Thanarung, “The Effect of Information Disclosure on Information Asymmetry”, Investment Management and Financial Innovations Journal, 2015, 10, 225-234.

ชื่อเรื่อง INFORMATION-BASED TRADING AND DAY-OF-THE-WEEK EFFECT โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์ บรรณานุกรม : Chiraphol N. Chiyachantana, “Information Based Trading and Day-of-the-Week Effect”, Actual Problem of Economics Journal, 2013, 145, 533-542.

ชื่อเรื่อง Intraday Price Discovery in Emerging Equity Market: Analysis of SET50 Index, SET 50 Index Futures and THAIDEX SET50 (TDEX) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์ บรรณานุกรม : Chiraphol N. Chiyachantana, Julaluck Choochuay, Tanakorn Likitapiwat, “Intraday Price Discovery in Emerging Equity Market: Analysis of SET50 Index, SET 50 Index Futures and THAIDEX SET50 (TDEX)”, Journal of Applied Economics Sciences, 2012, 22, 380-390.

ชื่อเรื่อง Credit watch placement and security price behavior around bond rating revisions โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์, ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ, ดร.นรีรัตน์ เตชะพิรุณทอง บรรณานุกรม : Chiraphol N. Chiyachantana, Eakapat Manitkajornkit, Nareerat Taechapiroontong, “Credit Watch Placement and Security Price Behavior around Bond Rating Revisions”, Investment Management and Financial Innovations Journal, 2016, 11, 18-27.

ชื่อเรื่อง The Effectiveness of Trading Halts and Investor Trading Performance: An Intraday Analysis on the Stock Exchange of Thailand โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์, ดร.นรีรัตน์ เตชะพิรุณทอง, ดร.รัฐชฎา ฤาแรง บรรณานุกรม : Nareerat Taechapiroontong, Charlie Charoenwong, Chiraphol N. Chiyachantana, Radchda Lurang, “The Effectiveness of Trading Halts and Investor Trading Performance: An Intraday Analysis on the Stock Exchange of Thailand”, International Research Journal of Finance and Economics, 2014, 102, 191-209.

ชื่อเรื่อง The Aftermarket Performance of Initial Public Offerings in the Stock Exchange of Thailand โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์, ดร.นรีรัตน์ เตชะพิรุณทอง บรรณานุกรม : Chiraphol N. Chiyachantana, Theerawat Pinta, Nareerat Taechapiroontong, Anantaporn Wongkham, “The Aftermarket Performance of Initial Public Offerings in the Stock Exchange of Thailand”, International Research Journal of Finance and Economics, 2015, 103, 86-102.

ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าตลาดนิชของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย ดร.วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์ บรรณานุกรม : วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์. (2557). พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าตลาดนิชของประชาชนอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557, 39-52.

ชื่อเรื่อง การตลาดออนไลน์กับผู้บริโภคยุค XYZ Online Marketing to Generation X Y Z consumers โดย ดร.วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์ บรรณานุกรม : วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์. (2559) . การตลาดออนไลน์กับผู้บริโภคยุค XYZ.  วารสารวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร. 2559 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 2)

ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน จังหวัดสมทุรสงคราม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง บรรณานุกรม : 

ชื่อเรื่อง การเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการแพทย์ทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง บรรณานุกรม : 

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารระดับคณะวิชาที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง บรรณานุกรม : กัญญามน อินหว่าง (2556). รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารระดับคณะวิชาที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารวิชาการรัชภัฏตะวันตก ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2556.

ชื่อเรื่อง “การให้บริการสาธารณะแนวใหม่โดยสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข บรรณานุกรม : เอกพร รักความสุข. (2560). "การให้บริการสาธารณะแนวใหม่โดยสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด". วารสารวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น,3(1).

ชื่อเรื่อง ภาระรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถตรวจสอบได้ในการบริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข บรรณานุกรม : เอกพร รักความสุข. (2560). "ภาระรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถตรวจสอบได้ในการบริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ". วารสารวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น,3(2).

ชื่อเรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ของรัฐสภาไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข บรรณานุกรม : เอกพร รักความสุข. (2560). "กระบวนการจัดการความรู้ของรัฐสภาไทย". วารสารวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น,3(3).

ชื่อเรื่อง การจราจรทางน้ำของกรุงเทพมหานคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม บรรณานุกรม : สืบพงศ์ สุขสม. (2560). การจราจรทางน้ำของกรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษศาสตร์ลัสังคมศาสตร์ ปีที่12  ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน -ธันวาคม พ.ศ.2560

ชื่อเรื่อง ระบบเศรษฐกิจชุมชนกับความสมดุลของป่าพรุ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม บรรณานุกรม : สืบพงศ์ สุขสม. (2560). ระบบเศรษฐกิจชุมชนกับความสมดุลของป่าพรุ. วารสารมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2560

ชื่อเรื่อง ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) กับประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยนผลจากการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 จังหวัดเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม บรรณานุกรม : สืบพงศ์ สุขสม. (2557). ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง(GMS)กับประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยนผลจากการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 จังหวัดเชียงราย วารสารมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ชื่อเรื่อง ภาวะผู้นำ และวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อผลสำเร็จในการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ : กรณีศึกษา สายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล บรรณานุกรม : พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล. (2558). ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ : กรณีศึกษาสายงานปฏิบัติงานนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ปีที่ 2 (ฉบับที่ 2), 1.

ชื่อเรื่อง ปัญหาแรงงาน : เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พภัสสรณ์ วรถัทร์ถิระกุล บรรณานุกรม : 

ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐไทยภายใต้ระบบสวัสดิการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล บรรณานุกรม : พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล. (2560). การบริหารจัดการภาครัฐไทยภายใต้ระบบสวัสดิการวารสาร. วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ปีที่ 4 (ฉบับที่ 1), มกราคม-มิถุนายน 2560

ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์ บรรณานุกรม : จรัสพงศ์ คลังกรณ์. (2560). ความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

 

ชื่อเรื่อง การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่คงทนเรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษเขต 1 กรุงเทพมหานคร โดย ดร.นภาภรณ์ ธัญญา บรรณานุกรม : นภาภรณ์ ธัญญา.(2559). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่คงทนเรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษเขต 1 กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11. การวิจัยของโลกไร้พรมแดน. (2559), 7.

ชื่อเรื่อง ลักษณะผู้บริหารทางการศึกษาที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดย ดร.กฤษณะ บุหลัน บรรณานุกรม : กฤษณะ บุหลัน.(2560). ลักษณะผู้บริหารทางการศึกษาที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560 หน้า 380.

ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2. โดย ดร.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ บรรณานุกรม : นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ.(2560) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ; ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 หน้า 19-26.

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต บรรณานุกรม : 

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮองสอน เขต 1 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต บรรณานุกรม : ปรีชา  วิหคโต. (2557).การพัฒนารูปแบบการการจัดการความรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1. วารสารวิชาการคุณภาพชีวิตกับกฎหมายมหาวิทยาลัยมหิดล .ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ตุลาคม-ธันวาคม 2557.เล่มที่ 5 ฉบับที่ 2 หน้า 69. 56-64

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต บรรณานุกรม : 

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนในพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 5 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต บรรณานุกรม : 

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 5 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต บรรณานุกรม : 

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต บรรณานุกรม : 

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต บรรณานุกรม : 

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต บรรณานุกรม : ปรีชา  วิหคโต. (2557). การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1. วารสารวิชาการคุณภาพชีวิตกับกฎหมายมหาวิทยาลัยมหิดล .ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ตุลาคม-ธันวาคม 2557.เล่มที่ 4 ฉบับที่ 1 หน้า 273. 348-356

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต บรรณานุกรม : ปรีชา  วิหคโต. (2557).การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1. วารสารวิชาการคุณภาพชีวิตกับกฎหมายมหาวิทยาลัยมหิดล .ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ตุลาคม-ธันวาคม 2557.เล่มที่ 4 ฉบับที่ 1 หน้า 334. 416-423

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต บรรณานุกรม : 

ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศภายในโรงเรียนระดับปฐมวัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต บรรณานุกรม : 

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่งฮ่องสอน เขต 2 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต บรรณานุกรม : 

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การส่งเสริมสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กให้ปลอดโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิหคโต บรรณานุกรม : 

ชื่อเรื่อง การถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับบุคคลออทิสติกในมุมมองผู้เชี่ยวชาญ โดย ดร.ฐาวรี ขันสำโรง บรรณานุกรม : ฐาวรี ขันสำโรง, เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี.(2560). การถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิตสำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิสติกในมุมมองผู้เชี่ยวชาญ. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559 ปีที 17 ฉบับที่ 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย PECS สำหรับบุคคลออทิสติก โดย ดร.ฐาวรี ขันสำโรง บรรณานุกรม : ฐาวรี ขันสำโรง, เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี.(2560). การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย PECS สำหรับบุคคลออทิสติก. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2560 ปีที : 3 ฉบับที่ : 1

ชื่อเรื่อง ความเป็นไปได้และรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์, ดร.สุภาดา คำสุชาติ และดร.สุภกรรณ์ จันทรวงษ์ บรรณานุกรม : ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์, ดร.สุภาดา คำสุชาติ และดร.สุภกรรณ์ จันทรวงษ์ (2560). ความเป็นไปได้และรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ : 9ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 210-218

ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคของประชาชน ในเขต 11 กระทรวงสาธารณสุข โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์ บรรณานุกรม : วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคของประชาชน ในเขต 11 กระทรวงสาธารณสุข. วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ : 19 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 60-74

Go to top