กิจกรรม คณะบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์บัณฑิพวิทยาลัยรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง ทิศทางการพัฒนางานวิจัยที่ยั่งยืน

โครงการศึกษา-ดูงาน วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดโครงการศึกษาดูงาน วิชาสัมนาเชิงปฏิบัติการนิสิตปริญญาโท ณ จ.ตาก อ.แม่สอด และเมืองเมียวดี ประเทศพม่า มีนิสิตเข้าร่วมประมาณ 86 คน เข้าศึกษาดูงานในสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ สะพานมิตรภาพไทย-พม่า เขื่อนภูมิพล ศาลพระเจ้าตาก สะพานสมโภช 200 ปี วัดส่วยมินวุ่น วัดมิเจากง วัดไทยวัฒนาราม ศาลเจ้าพ่อพะวอ ตลาดบุเรงนอง และเยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
          กิจกรรมภาคกลางคืนเป็นการกระชับสัมพันธ์นิสิต "ราตรี บลูไนท์" ในวันที่ 3-5 มีนาคม 2560

กิจกรรมปิ่นโตความรู้สู่ชุมชน

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน นำโดย รศ.ดร.สบสันติ์ มหานิยม และ ดร.นภาภรณ์ ธัญญา ร่วมกับโรงเรียนสถาพรวิทยา จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม "ปิ่นโตความรู้สู่ชุมชน เรื่อง สร้างภูมิคุ้มกันด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอน พืชงามเพราะดินดี" โดยมีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้าคุณนุช 8.00 - 16.00 น. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

Go to top