รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มุสิกานนท์

ตำแหน่ง : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผอ.หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ด้านการศึกษา

Ph.D. Educational Administration Banasthali University, India 2557

M.S. Agricultural Education University of the Philippines 2515

ค.ม.การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2517

ค.บ. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2512

กส.บ.พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2508

Go to top