รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มุสิกานนท์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

การศึกษา

พ.ศ.2508 ค.บ.การประถมศึกษา,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2512 กส.บ.กสิกรรมและสัตวบาล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ.2515 M.S.Argricultional Education,University of Philippines,Philippines

พ.ศ.2517 ค.ม.การประถมศึกษา,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2528 Ph.D.Education Administration,Kensington University,USA.

ประสบการณ์ทำงาน

 

ติดต่อ

Go to top