รองศาสตราจารย์.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

นายภูวนัย เพ็ชรไปร่

เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, นิติศาสตรมหาบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

นางสาวสุจินทารัตน์ อมรรัตนากูล

เลขานุการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นางสาวสมหญิง ปู่ทอง

เลขานุการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

นางสาวสิรทิตา พงษ์โสภา

ส่วนงานบันทึกผลการเรียน

นางสาวอุไรวรรณ เตียนศรี

ส่วนงานการสำเร็จการศึกษา

นางสาวจิราพัชร ชายกุล

เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

Go to top