ปณิธาน


บัณฑิตวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นงานวิจัย ส่งเสริมคุณธรรม และความเป็นผู้นำ โดยสร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นมหาบัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน

วิสัยทัศน์


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ชัดเจนและส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ สนองตอบความต้องการด้านวิชาการแก่สังคม สร้างบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกว้างไกลก้าวล้ำนำยุคควบคู่คุณธรรมร่วมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า

พันธกิจ


1.ผลิตบัณฑิตในระดับมหาบัณฑิต โดยจัดให้มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของรัฐ
2.ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ สนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
3.ส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ตามสาขาวิชาที่เปิดสอนเพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
4.ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน
5.ส่งเสริมกิจกรรมของนิสิตให้มีลักษณะที่เหมาะสมและสามารถเป็นผู้นำได้อย่างดี

วัตถุประสงค์


1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถสูง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและเอกชน ที่มีการพัฒนาอย่างต่เนื่อง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ และด้านอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ
2.เพื่อพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆให้เกิดขึ้น โดยการส่งเสริมการผลิต ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม
3.เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดการพัฒนาทางวิชาการ สังคมและแนวคิดและค่านิยมที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศระหว่างบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันในแต่ละสาขาไปยังอีกบุคคล
4.มุ่งสร้างสรรค์การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
5.การพัฒนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาของประเทศเป็นเป้าหมายหลักสาคัญบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยและการพัฒนาต้องกระทาควบคู่ไปกับการเผยแพร่ รักษา ทานุบารุงและสร้างความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของชาติไทยให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
6.เพื่อเป็นการสร้างโอกาสกับประชาชนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พยายามที่จะกระจายการศึกษาไปในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้นและเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนให้มีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

Go to top