ปณิธาน


มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด

วิสัยทัศน์


มุ่งมั่นในการที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นงานวิจัยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นผู้นำ สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นมหาบัณฑิตทีเ่ป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน

พันธกิจ


1.ผลิตบัณฑิตในระดับมหาบัณฑิต โดยจัดให้มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของรัฐ
2.ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ สนองความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน
3.ส่งเสริม สนับสนุนด้านงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ตามสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อเป็นที่ยอมดับในระดับชาติ
4.ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีวิสัยทัศน์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์


1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถสูง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและเอกชน ที่มีการพัฒนาอย่างต่เนื่อง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ และด้านอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ
2.เพื่อพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆให้เกิดขึ้น โดยการส่งเสริมการผลิต ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม
3.เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดการพัฒนาทางวิชาการ สังคมและแนวคิดและค่านิยมที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศระหว่างบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันในแต่ละสาขาไปยังอีกบุคคล
4.มุ่งสร้างสรรค์การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
5.การพัฒนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาของประเทศเป็นเป้าหมายหลักสาคัญบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยและการพัฒนาต้องกระทาควบคู่ไปกับการเผยแพร่ รักษา ทานุบารุงและสร้างความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของชาติไทยให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
6.เพื่อเป็นการสร้างโอกาสกับประชาชนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พยายามที่จะกระจายการศึกษาไปในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้นและเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนให้มีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

Go to top