คณะวิศวกรรมศาตร์

ประวัติความเป็นมา

        มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการเลขที่ ๒/๔ ๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการเปิดการสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นับตั้งแต่ได้เปิดดำเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๑๓ ปี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมี ความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร ระบบการศึกษา และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพการศึกษา สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษิต คือ บัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด
        คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในปี ปีการศึกษา ๒๕๔๑ โดยเปิดการสอน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีนิสิตทั้งสิ้น ๒๐ คน และในปีการศึกษา ๒๕๔๓ ได้เปิดสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีนิสิต ๙ คน ในช่วงแรกได้ใช้ อาคารบริหารธุรกิจ เป็นที่ทำการคณะ ต่อมาในปี ๒๕๔๓ ได้สร้างอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ๓ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย ๓,๔๐๒ ตารางเมตร ในปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการมาที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมโยธา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องพักอาจารย์และห้องบรรยาย
        ปัจจุบันงานวิศวกรรมมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบอาชีพจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และที่สำคัญความกาวหน้าทางวิชีพทำให้วิศวกรจำนวนมากต้องรับภาระงานบริหารและการจัดการเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจำเป็นต้องพัฒนาวิศวกรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการงานด้านวิศวกรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างมหาบัณฑิตในด้านการบริหารงานวิศวกรรมที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานวิศวกรรมอย่างบูรณาการ สามารถประยุกต์ใช้การวิจัยเป็นพื้นฐานในการบริหารงานวิศวกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ
        ปีการศึกษา ๒๕๕๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรม ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นมาจนถึงการปรับปรุงเพิ่มเติมในครั้งนี้
สีประจำคณะ สีแดง-เลือดหมู

 

การลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต

แนะนำการลงทะเบียนระบบ WEMs การลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต เริ่มใช้ตั้งแต่ 25 มิ.ย.2560โดยนิสิตสามารถเข้าไปที่ลงทะเบียนได้ที่ wems.western.ac.th

แนะนำการอนุมัติการลงทะเบียนให้นิสิตผ่านระบบ WEMs สำหรับอาจารย์
เริ่มใช้ตั้งแต่ 25 มิ.ย.2560 โดยอาจารย์สามารถเข้าไปที่อนุมัติได้ที่ wems.western.ac.th 

หน่วยงานสนับสุนน

Go to top