ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รวมพลังนิสิต
Freshy Game WTU 59

คณะสาธารณสุขศาสตร์

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศที่มาจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมเป็นหลักดังนั้นประชากรที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมจำเป็นต้องมีสุขภาวะที่ดีทำงานด้วยความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตปัจจุบันประเทศไทยมีสถานประกอบการประมาณ 300,000 แห่ง มีลูกจ้างภายใต้กองทุนเงินทดแทนประมาณ 8,000,000 คน สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพเป็นปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น พิษจากสารตะกั่วและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการทำงานมีผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้กระบวนการผลิตทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุต่อร่างกายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไปจะเห็นได้จากสถิติอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2549 พบว่าคนงานประสบอันตรายจากการทำงานประมาณปีละ 200,000 คน เสียชีวิตจากการทำงานปีละ 600 คน จ่ายเงินค่าทดแทนปีละ 1,600 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ไม่ปลอดภัยร้อยละ 28 ไฟฟ้าดังนั้นการประกอบอาชีพของประชาชนต้องได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่กำหนดให้บุคคลมีสิทธิ์ได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงาน สถานประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญและมีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดำเนินงาน โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของเจ้าของผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรดังกล่าวยังขาดแคลนและเป็นความต้องการของภาคราชการและภาคเอกชน  โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ จำเป็นต้องมีบุคลากรด้านอาชีวอนามัยเพื่อดูแลจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้ทั่วถึง

 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  

ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรเพื่อแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 บุรีรัมย์ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขึ้น  โดยเริ่มเปิดดำเนินการการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559จำนวนหน่วยกิต 139 หน่วยกิต โดยกำหนดให้รับนิสิตเข้าศึกษาปีการศึกษาละ 60 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสาธารณสุข จากสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.. 2556 ซึ่งประกอบด้วยสาขาสาธารณสุขชุมชน สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและสาขาการจัดการสาธารณภัย โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.. 2560 อ่านเพิ่มเติม … CLICK

สาระน่ารู้

ช่วงเวลาอุดมศึกษาเป็นช่วงเวลาพิเศษในชีวิต เป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะส่งผลกับคุณก่อนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นพื้นที่ให้คุณได้ลองผิดลองถูกเพื่อค้นหาตัวเอง และจะกลายเป็นความทรงจำของวัยเยาว์ที่มีความหมายกับกับคุณ อ่านเพิ่มเติม CLICK

สรุปผลสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการปี 2559/2560 ค่าจ้างเริ่มต้นคำนวณจาก basic salary รวมกับสวัสดิการอื่น ๆ ที่ให้เป็นเงินประจำ โดยปีนี้การสำรวจ มุ่งเน้นไปที่กลุ่ม STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ซึ่งเป็นกลุ่มที่รัฐบาลให้ความ สนใจและส่งเสริมการผลิตบุคลากรให้เพิ่มมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม CLICK

หน่วยงานสนับสนุน

Go to top