ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะสาธารณสุขศาสตร์

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศที่มาจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมเป็นหลักดังนั้นประชากรที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมจำเป็นต้องมีสุขภาวะที่ดีทำงานด้วยความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตปัจจุบันประเทศไทยมีสถานประกอบการประมาณ 300,000 แห่ง มีลูกจ้างภายใต้กองทุนเงินทดแทนประมาณ 8,000,000 คน สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพเป็นปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น พิษจากสารตะกั่วและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการทำงานมีผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้กระบวนการผลิตทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุต่อร่างกายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไปจะเห็นได้จากสถิติอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมปี 2549 พบว่าคนงานประสบอันตรายจากการทำงานประมาณปีละ 200,000 คน เสียชีวิตจากการทำงานปีละ 600 คน จ่ายเงินค่าทดแทนปีละ 1,600 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ไม่ปลอดภัยร้อยละ 28 ไฟฟ้าดังนั้นการประกอบอาชีพของประชาชนต้องได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่กำหนดให้บุคคลมีสิทธิ์ได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงาน สถานประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญและมีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดำเนินงาน โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของเจ้าของผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรดังกล่าวยังขาดแคลนและเป็นความต้องการของภาคราชการและภาคเอกชน โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ จำเป็นต้องมีบุคลากรด้านอาชีวอนามัยเพื่อดูแลจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้ทั่วถึง

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรเพื่อแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 บุรีรัมย์ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยเริ่มเปิดดำเนินการการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559จำนวนหน่วยกิต 139 หน่วยกิต โดยกำหนดให้รับนิสิตเข้าศึกษาปีการศึกษาละ 60 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กิจกรรม

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน

สรุปผลสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการปี 2559/2560

สรุปผลสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการปี 2559/2560

SEED “บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความปลอดภัย”

Safety smart & Safety smile & Safety talk

การเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต

การเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต

พิธีมอบเสื้อกาวน์และเสื้อช็อป วิทยฐานะ

พิธีมอบเสื้อกาวน์และเสื้อช็อปวิทยฐานะ

กิจกรรมประดับดอกดาวเรือง

สัมมนารายวิชาสหกิจศึกษา

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

ทอดผ้าป่าจิตอาสาพัฒนาโบราณสถาน

ราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู" พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีเทียนรับน้องใหม่ 2560

แต่งกายถูกระเบียบ

บริการอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย CLICK

หลักสูตรการศึกษา CLICK

ปฏิทินการศึกษา CLICK

ตารางสอนอาจารย์ CLICK

คู่มือการอนุมัติลงทะเบียนนิสิต CLICK

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย CLICK

ปฏิทินการศึกษา CLICK

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย CLICK

หลักสูตรการศึกษา CLICK

ปฏิทินการศึกษา CLICK

ตารางเรียนนิสิต CLICK

คู่มือนิสิต CLICK

หน่วยงานสนับสนุนภายใน

ระบบสนับสนุนภายใน

CMHE
E-OFFICE
CYBER-U

หน่วยงานสนับสนุนภายนอก

Go to top