โครงการอบรมพื้นฐานการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Liquid Chromatography Mass Liquid
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2560
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 25ุ60 ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการแพทย์ มี รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม เป็นประธาน ผลการตรวจอยู่ในระดับ ดี
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคนิคการแพทย์ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
จุลสารเทคนิคการแพทย์เวสเทิร์น ปีการศึกษา 2559 (click ที่ภาพเพื่ออ่านฉบับล่าสุด)
ติดตามฉบับอื่นๆ ได้ที่หัวข้อผลงานคณะฯ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแต่เนื่องจากเกณฑ์ประเมินของสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ทำให้ทางมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนแปลงโดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา อดีตรองคบดีคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มารับตำแหน่งแทนในวันที่ 17 ตุลาคม 2552โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะเป็นเลิศในวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย โรคทางห้องปฏิบัติการควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะนำไปสู่การช่วยลดปัญหาการขาดแคลนนักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของประเทศและส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยดีต่อไป

คณะเทคนิคการแพทย์

สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ และเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต โดยอนุมัติให้เปิดรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ในรุ่นที่ 1 เป็นจำนวน 80 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อเสนอขอให้สภาเทคนิคการแพทย์พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อไปคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2552 โดยมหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ปราณิต   ประวัติเมือง เข้ามาเป็นคณบดีคนแรกของคณะเทคนิคการแพทย์

 

 

หน่วยงานสนับสนุน

Go to top