ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา บุคลากรระดับวิชาชีพ ทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพที่จำเป็นในระบบสุขภาพคือพยาบาลวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุข ช่วยรองรับผู้ป่วยและ ผู้รับบริการสุขภาพ กอปรกับได้มีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของไทย  ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๕  แม้จะมีการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพิ่มขึ้นจาก สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นลำดับ  แต่แนวโน้มจ านวนบุคลากรพยาบาลก็ยังไม่เพียงพอ  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนบุคลากรพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลน  ยังเป็นการขยายบทบาทของ สถาบันในการจัดการเรียนการสอน  และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แก่ ผู้เรียนในส่วนภูมิภาค  จึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาการศึกษาพยาบาลดำเนินการร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น ในปี พ.ศ.๒๕๔๙  สภามหาวิทยาลัยได้ อนุมัติการขอเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  และได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเปิดดำเนินการเรียนการสอนใน  ปีการศึกษา ๒๕๕๐  เป็นต้นมา และสภา การพยาบาลได้ให้การรับรองทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๓ และเมื่อมีผู้สำเร็จการศึกษาได้ให้การ รับรองอย่างต่อเนื่องครั้งละ ๒ ปี จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙   

กิจกรรมต่างๆ

Go to top