มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์หลายสาขาวิชา มีความพร้อมทั้งด้านอาจารย์ผู้สอน สถานที่ อุปกรณ์การสอน และแหล่งฝึกปฏิบัติมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิตสัตวแพทย์มีความจำเป็นอย่างยิ่งและจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสัตวแพทย์ตามนโยบายของประเทศได้

ประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรม ที่มีการเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิด ทั้งเพื่อการบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารของโลก แต่จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกที่มีการกีดกั้นทางการค้า ด้วยการใช้มาตรการทางสุขภาพอนามัยเป็นประเด็นสำคัญ การส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ต้องได้มาตรฐานสากล มีการตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนก่อนการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ประกอบกับในปัจจุบันมีการพบโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนทั้งจากสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์ป่า และอื่นๆ เกิดขึ้นใหม่มากมาย การป้องกันและควบคุมโรคระบาดเหล่านี้ต้องอาศัยสัตวแพทย์ที่ความรู้ความสามารถในให้บริการ ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาโรคแก่สัตว์ ลดการแพร่กระจายโรคจากสัตว์สู่คน แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงยังมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะให้บริการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ซึ่งเมื่อเกิดโรคระบาดในสัตว์ขึ้น จะมีการระบาดอย่างรุนแรง หน่วยงานในท้องถิ่นขาดแคลนบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง ต้องอาศัยหน่วยให้บริการแบบเคลื่อนที่จากส่วนกลางมาให้บริการ ทำให้การให้บริการไม่เพียงพอและทันต่อสถานการณ์ จากที่กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าปัญหาการขาดแคลนสัตวแพทย์เป็นจำนวนมากนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนจากการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นในสินค้าประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ทำให้กระทบต่อการส่งออกสินค้าและระบบเศรษฐกิจของประเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีพันธกิจที่สำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในด้านการผลิตบัณฑิต 

หน่วยงานสนับสนุน

Go to top