ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณธรรม จรรยาบรรณในทุกสาขาอาชีพ รวมถึงการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารุพัฒนานิสิตให้เป็นผู้รู้ รอบรู้ และสามารถปรับตัวได้ตามภาวะสังคมในปัจจุบันได้อย่างดี รวมถึงการให้บริการเชิงวิชาการ บูรณาการตามความต้องการของชุมชน และทำนุบำรุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่สอน และมีผลงานวิชาการ

มุ่งมั่นให้การศึกษาและพัฒนานิสิต เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถและคุณภาพทางการศึกษา รวมทังมีการพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้สังคม และมุ่งสู่ควาเมป็นเลิศ ด้วยพลังความคิด

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้สังคม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยพลังความคิด

Go to top