อาจารย์ นีรนุช เนื่องวัง

คณบดี คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
การศึกษา
บธ.บ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บธ.ม สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา
 
ติดต่อ
035-651-000 ต่อ 7130 หรือ 7131
088-585-2040

Go to top