อ.นีรนุช เนื่องวัง

คณบดี

อ.อนันตพร วงศ์คำ

ผู้ช่วยคณบดี

อ.จินดา ทับทิมดี

อาจารย์ประจำวิชา

อ.สุรพงษ์ พูนทรัพย์

อาจารย์ประจำวิชา

อ.ดุสิต เสียงใส

อาจารย์ประจำวิชา

น.ส.กนกวรรณ อ่วมคำ

เจ้าหน้าที่

น.ส.จิราพร คันชั่ง

เจ้าหน้าที่

Go to top