ผู้บริหารคณะ

ศ.กิตติคุณ ทพ.วินัย ศิริจิตร

คณบดี

อ.ทพญ.สิริพร สาสกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ทพ.ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

อ.ทพญ.วีรปภา ตริชอบ
หัวหน้าภาควิชา

อ.ทพญ.ศศิชานันท์ ธรรมกรบัญญัติ

 

อ.ทพญ.นภัสนันท์ พลับนิตย์

อ.ทพญ.หยาดพิรุณ จิรวัฒนกุล

 

อ.ทพญ.เมทินี วิวัฒนาสิทธิพงศ์

 

ภาควิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคและศัลยศาสตร์ช่องปาก

ศ.(พิเศษ)ทพ.ไพรัช ธีรวรางกูล
หัวหน้าภาควิชา

 

ผศ.พล.อ.ต.ทพญ.นิภา อัมระปาล
 

 

อ.ทพญ.พูนธิป ภัทรกุลวิวัฒน์
 

 

อ.ทพ.พงศธร กังวานสุรกิจ
 

 

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก

อ.ทพ.ชิตพล ปารมี
 

 

อ.ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ
 

 

อ.ทพ.ศราวุธ วงศ์รัตนกาญจน์
 

 

สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

อ.ทพญ.สุวนิต กาญจนาคม 
 

 

อ.ทพญ.จตุพร จันทรานนท์
 

 

อ.ทพญ.ศิริรัตน์ ชั้นศิริ
 

 

อ.ทพญ.ปัทมาศ จันทร์เฉิด
 

 

อ.ทพญ.ธนธรณ์ พินธุโสภณ
 

 

สาขาพื้นฐาน

ศ.พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแต้ม
 

 

รศ.ทพญ.ชลธิชา อมรฉัตร
 

 

ดร.ทพ.อภิวัฒน์ ฤทธาภัย
 

 

สาขารังสีวิทยาช่องปาก

อ.ทพญ.ชิสา ตัณฑะกูล
 

 

อ.ทพญ.นภัสสร กังวานสุรกิจ
 

 

ภาควิชาทันตกรรมป้องกันและทันตสาธารณสุข

อ.ทพ.ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล
หัวหน้าภาควิชา

 

อ.ทพญ.ปวีร์ลดา คุ้มญาติ

 

รศ.ทพ.สมพล เล็กเฟื่องฟู

 

สาขาทันตกรรมจัดฟัน

อ.ทพ.ธนกฤต หอวรรณภากร
 

 

อ.ทพ.พรชัย ไกรสิทธิกุล
 

 

พล.ร.ต.ดร.จตุพร พุกกะเวส
 

 

อ.ทพญ.ชนกานต์ จินดาโรจนกุล
 

 

อ.ทพญ.ทิพย์จุฑา พรเลิศธนพงษ์
 

 

อ.ทพญ.เนตรพร ชินวิภาส
 

 

สาขาทันตกรรมชุมชน

อ.ทพญ.ปัทมาภรณ์ ชัยประภา
 

 

สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ผศ.ทพญ.อาวีพรรณ โกวิทย์สมบูรณ์
 

 

อ.ทพ.เรืองวุฒิ เกตุภู่พงษ์
 

 

อ.ทพญ.ชญาน์ทิพ ศรีรัฐ 

 

อ.ทพญ.ณิชชารีย์ รักษ์พิชิตเจริญ
 

 

อ.ทพ.ชัยรัตน์ รัตนพงษ์ไพศาล
 

 

ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์

อ.ทพญ.สุชาดา พันธุรักษ์
หัวหน้าภาควิชา

 

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.วิชชา อัศววรฤทธิ์

 

อ.ทพญ.เบญจม์ภัทร วงศ์ไพบูลย์

 

สาขาปริทันตวิทยา

อ.ทพญ.พินีกาญจน์ ลาภานันท์

 

อ.ทพญ.สุจารี โง้ววัฒนา

 

อ.ทพญ.รัตมณี ตันตราวงศ์

 

อ.ทพ.มหัทธน พูลเกษร

 

สาขาทันตกรรมบูรณะ

อ.ทพญ.วริสสา ลีปิพัฒนวิทย์

 

อ.ทพญ.ชญานุช อ่างแก้ว

 

อ.ทพญ.ธิติธร โรจน์ไพบูลย์

 

สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

อ.ทพญ.มลฤทัย อินทรนนท์วิไล

 

อ.ทพญ.ศิริกุล วนาไพศาล

 

อ.ทพญ.กนกวรรณ ศรัทธากุล

 

เจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์

นฤมล ชิตนอก
เลขาและหัวหน้าธุรการ

 

จีรประภา สัดทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ยุพาวรรณ แดงโคเส็ด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ณิชกานต์ วงษ์ไกร
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

 

ประภัสสร แก้วคำ
เจ้าหน้าที่การเงิน

 

ผู้ช่วยทันตแพทย์

วันดี ใยโนนตาด

 

จริยา แซ่หุ่น

 

รัญจวน สลัดใด

 

วิจิตร์ กันมล

 

เกวลี วิชัย

 

ชนิดา สอาดเอี่ยม

 

สุกัญญา ลีบำรุง

 

ปัทมา พูลทรัพย์

 

ยุพิน กำลังรัมย์

 

มนสิชา ขุมทอง

 

มัทนา อาลี

 

สุกัญญา แก้วดอนดู่

 

ช่างทันตกรรม

วรพงษ์ ดีชัยยะ

 

ฐิติวัฒน์ บุญแต้ม

 

Go to top