วิสัยทัศน์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาทางทันตกรรมชั้นนำระดับสากลที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ บริการ และการดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพทางทันตกรรมควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล
2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาอง๕ความรู้ในวิชาชีพและการศึกษา
3. ให้บริการวิชาการทางทันตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
4. ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย

ปรัชญา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพทางทันตกรรมและถึงพร้อมซึ่งคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เป็นขุมพลังแห่งปัญญาของชุมชนและสังคม

Go to top