อาจารย์พีระพล เก้าเอี้ยน

 - วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  พ.ศ. 2549

 - ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2554

 - วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  พ.ศ. 2545

 

อาจารย์กนกอร เจริญผล

 - พย.ม.(การพยาบาลอาชีวอนามัย) มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2556

- .. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2555

- พย.บ. (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2545

 

Go to top