• ปรัชญา

  สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม ชี้นำสังคมผสมผสานการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน

 • วิสัยทัศน์

  คลังปัญญาสาธารณสุข ร่วมภาคีเครือข่าย ก้าวไกลสู่สากล

   

 • พันธกิจ

  ๑. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
  ๒. พัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ
  ๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
  ๔. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม
  ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน

 • คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

  คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรม

Go to top