การศึกษา

นิติศาสตร์ดุษฎับัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

ประสบการณ์ทำงาน

14 ปี ทำงานทีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

ติดต่อ

035-651-0000 ต่อ 7132

083-066-5209

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Go to top