ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา

วุฒิการศึกษา

M.Sc. (Clinical Pathology)    มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2513 อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2518 อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2523 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2531 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2538 หัวหน้าภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2542 หัวหน้าแขนงวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2548 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2544 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากคณาจารย์ประจา
 
 

โทรศัพท์ : 081-950-4524

E-Mail :

Go to top