วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการสร้างขุมพลังทางความคิด ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในการตรวจวินัจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ การให้บริการ และธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

ปรัชญา

มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นคลังปัญญาของชุมชนและสังคม

พันธกิจ

1.จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล

2.ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและการศึกษา เพื่อมีบุคลากรที่มีความสามารถผลิตงานวิจัยและงานนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อสังคม

3.ให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

4.ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรตระหนัก อนุรักษ์และผสมผสานศิลปวัฒนธรรม ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย

 

วัตถุประสงค์

ผลิตและพัฒนาบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ให้เป็นผู้มีความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ ในระดับมาตรฐานวิชาชีพและระดับสากล ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนและสังคม.

Go to top