ผศ. ทนพญ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา

คณบดี

อ. ดร. ทนพ.ถิรวัฒน์ วรรณตุง

รองคณบดี

นางสาวทัศนีย์ อยู่พลอย

เลขานุการ

อ. ดร. ทนพ.พลาธิป ชูท้วม

อาจารย์ / อนุกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต

ทนพญ. สมฤดี นาคินชาติ

นักวิจัย

นางสาวสมศรี วีระเสนา

เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนงานวิชาการ

นางสาววิภาพร นาคฉาย

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ

นางสาวโศรยา ดีคล้าย

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ

ผศ. ดร. ทนพ.วรวุฒิ สมศักดิ

หัวหน้าสาขาวิชาเคมีคลีนิก

อ. ทนพญ. ณัชชา ปาณะจำนงค์

อาจารย์สาขาวิชาเคมีคลีนิก

อ. ทนพญ.ปิยฉัตร รูปงาม

หัวหน้าสาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลีนิก

อ. ดร. ทนพญ.นงลักษณ์ อยู่นิ่ม

หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาคลีนิก

ผศ. ทนพญ.เพ็ญศรี วรรณนฤมล

อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลีนิก

อ. ทนพญ. จุติกุล แก้วมาลากุล

อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลีนิก

อ. ทนพ.วีรศักดิ์ จรภักดี

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

อ. ทนพ.ชาติชาย คล้ายสุวรรณ

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

อ. ดร. ทนพ.สุริยัน สุขติ

หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยาคลีนิก

อ. ทนพญ.ทิภัทราพร พานิช

อาจารย์สาขาวิชาโลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยาคลีนิก

Go to top