รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์

 
คุณวุฒิ
วท.บ.(พยาบาล) ม.มหิดล ปี 2512
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษาและจิตวิทยา)มศว.ประสานมิตร ปี 2518
กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา)มศว.ประสานมิตร ปี 2528
 
ประสบการณ์การสอน (ปี)
ปี 2512 - 2546 อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
ปี 2547-2549 รองหัวหน้าภาควิขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ ม.ราชธานี
ปี 2549 - 2549 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
ปี 2550-ปัจจุบัน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
 
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4521098632
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 086-3070596 ,086-3070597

Go to top