สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

รศ. เรณู อาจสาลี

รศ. เรณู อาจสาลี

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์

อาจารย์ประจำ

ผศ.อรุณ นุรักษ์เข

อาจารย์ประจำ

ผศ.ใจรัตน์ ศุภกุล

อาจารย์ประจำ

ผศ.อารี สุจิมมนัสกุล

อาจารย์ประจำ

ผศ.สมองค์ วังศรี

อาจารย์ประจำ

ผศ.มยุรี แก้วจันทร์

อาจารย์ประจำ

*****************************************************************************************************************

สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์

รศ.ลาวัณย์ ผลสมภพ

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

อ.มยุรี เชาวนปรีชา

อาจารย์ประจำ

อ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

อาจารย์ประจำ

อ.ดร.ณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธิ์

อาจารย์ประจำ

อ.ณัฏฐ์ฉวี อ๊อกชู

อาจารย์ประจำ

*****************************************************************************************************************

สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อ.ชูขวัญ ปิ่นสากล

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผ.ศ.สมศรี ประเสริฐวงษ์

อาจารย์ประจำ

รศ.วิรัตน์ ตั้งใจรบ

อาจารย์ประจำ

อ.ดร.สุมาลี ชาแสน

อาจารย์ประจำ

อ.จันทรรัศม์ ไตรย์ปักษ์

อาจารย์ประจำ

อ.อัมพร สัจจวีรวรรณ

อาจารย์ประจำ

*****************************************************************************************************************

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

รศ.ปิญากรณ์ ชุตังกร

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อ.นันทภัค รานไพร

อาจารย์ประจำ

*****************************************************************************************************************

สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

รศ.สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

รศ.พัชรี ตันศิริ

อาจารย์ประจำ

ผศ.อัญชลี นวลคล้าย

อาจารย์ประจำ

ผศ.ศรีสุรางค์ พัฒนานุรักษ์

อาจารย์ประจำ

อ.ณัฐชนน ผุยนวล

อาจารย์ประจำ

Go to top