คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยากาญจนบุรี

วิสัยทัศน์

บูรณาการความรู้ คู่ภูมิปัญญาไทยด้วยพลังความคิด  มีวินัย ใฝ่ธรรมะ จรรยางดงาม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้รักสามัคคี สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย 

ปรัชญา  

ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งสู่วิชาชีพการพยาบาลที่กอปรด้วยคุณธรรมจริยธรรม ด้วยขุมพลังแห่ง ปัญญา 

ปณิธาน  

เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้ควบคู่กับเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาบัณฑิตให้เป็นปัญญาชนที่บูรณาการความรู้แบบองค์รวม  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล จรรโลง ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาไทย 

วัตถุประสงค์  

๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ใน การประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ  และเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม เป็นพลเมือง  ที่ดีของสังคมและประเทศชาติ โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์  ต่อชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ พัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ  

๔. บริหารจัดการองค์กรให้เอื้อต่อการพัฒนาในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

พันธกิจ  

๑. ด้านการเรียนการสอน  

๒. ด้านการวิจัย  

๓. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  

๔. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

Go to top