วิสัยทัศน์

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตสัตวแพทย์ ให้มีความเป็นเลิศ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

 

ปรัชญา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตสัตวแพทย์ที่อุดมด้วยปัญญา และทักษะเชิงวิชาชีพในระดับสากล ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม

พันธกิจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีพันธกิจหลักดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่กอปรด้วยคุณลักษณะและคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานวิชาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตในอุดมคติ
2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและการศึกษา
3. เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น ชุมชน สังคม
4. สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีเพื่อธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย

Go to top