สำหรับเรียนวิชาฝึกปฏิบัตการนิสิตชั้นปี 3 และชั้นปี 4 เรียนการหลอมและหล่อพิพม์ฟันจำลอง

คลินิกกลาง สำหรับนิสิตชั้นปี 5 และชั้นปี 6 ประกอบด้วย 

          - คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
          - คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
          - คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์
          - คลินิกทันตกรรมหัตถการ
          - คลินิกปริทันตวิทยา
          - คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

สำหรับวิชาฝึกปฏิบัติการนิสิตชั้นปีที่ 4 

- วิชาฝึกปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์
- วิชาฝึกปฏิบัติการทันตกรรมอนุรักษ์
- วิชาฝึกปฏิบัติการศัลยศาสตร์ช่องปาก
- วิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 1

สำหรับเรียนรู้ภาคทฤษฎี แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างศิษย์-อาจารย์ และนำเสนอผลงาน

Go to top