ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง

ใช้สำหรับทำงานวิจัย

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์

ใช้สำหรับทำงานวิจัย

ห้องบริการตรวจทางเทคนิคการแพทย์

มีเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก และเครื่องผลิตน้ำกลั่นและน้ำปราศจากไอออนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และงานวิจัย

ห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด

ใช้สำหรับการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต เช่น การตรวจหมู่เลือด การทำ cross matching เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

- มีเครื่อง PCR (polymerase chain reaction) ตรวจระดับ DNA

- ใช้สำหรับการเรียนการสอนในสาขาวิชาจุลชีวิวิทยา เช่น การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา จากสิ่งส่งตรวจ ได้แก่ เลือด ปัสสาวะ เสมหะ หนอง อุจาระ เป็นต้น เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อต่างๆ

ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก

- มีเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง spectrophotometer และเครื่องระเหยแห้ง evaporation

- ใช้สำหรับการเรียนการสอนในสาขาวิชาเคมีคลินิก เช่น การตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด การตรวจการทำงานของตับ ไต หัวใจ การเปลี่ยนแปลงระดับของฮอร์โมน และการตรวจเบื้องต้นเพื่อวิเคราะห์การได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา/จุลทรรศนศาสตร์คลินิก

- มีเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติตรวจความผิดปกติของระบบการแข็งตัวของเลือด

- ใช้สำหรับการเรียนการสอนในสาขาวิชาโลหิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และปรสิตวิทยาคลินิก ได้แก่ การเจาะเลือด การตรวจดูเซลล์เม็ดเลือด การตรวจปัสสาวะ การตรวจความผิดปกติระบบแข็งตัวของเลือด โรคมะเร็งเม็ดเลือด และการตรวจพยาธิ เป็นต้น

Go to top